O co walczymy?

1604.2012

Polski Związek Działkowców działa na podstawie ustawy regulującej funkcjonowanie ogrodnictwa działkowego – ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Ten stosunkowo nowy akt prawny został uchwalony przy gremialnym poparciu działkowców, wyrażonym w złożeniu ponad 230 000 podpisów pod jego projektem. Powszechna akceptacja ustawy wynikała z zawarcia w niej rozwiązań łączących tradycję naszego ruchu z potrzebą odpowiedzi na nowe wyzwania stojące przed ogrodami. Dlatego jej uchwalenie przyjęto w naszym środowisku z uznaniem oraz nadzieją na lepszą przyszłość ogrodów działkowych w Polsce.

Ustawa zapewnia działkowcom szereg fundamentalnych praw, dzięki którym mogą bezpiecznie korzystać ze swoich działek. Do najważniejszych z nich należą:

• prawo do bezpłatnego używania gruntów publicznych pod ogrody działkowe;

• prawo do użytkowania działek na zasadzie konkretnego tytułu prawnego, podlegającego ujawnieniu w księdze wieczystej;

• prawo własności nasadzeń i obiektów usytuowanych na działce;

• prawo do zwolnień podatkowych z tytułu użytkowania działki;

• prawo do odszkodowania za utraconą własność wskutek likwidacji ogrodu;

• prawo do działki zamiennej w razie likwidacji ogrodu;

• prawo do zachowania działki i pozostania w ogrodzie w razie zasadnego żądania zwrotu terenu ogrodu przez byłych właścicieli;

• prawo przejęcia działki po zmarłym działkowcu przez jego osoby bliskie.

Powyższe uprawnienia zapewniają działkowcom konieczne warunki do właściwego użytkowania działek. Ustawa nadaje rodzinnym ogrodom działkowym status organów użyteczności publicznej, dzięki czemu stanowią one element socjalnej infrastruktury, która jest powszechnie dostępna dla wszystkich członków społeczności lokalnej, co rodzi  po stronie gmin  określone obowiązki wobec ogrodów, służących okolicznym mieszkańcom.

Ustawa o rod przed Trybunałem Konstytucyjnym

22 lutego 2010 roku I Prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki złożył do Trybunału Konstytucyjnego  wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją sześciu artykułów  ustawy o ROD. Ponad sześć miesięcy później (6 września 2011) I Prezes Sądu Najwyższego dokonał zmiany złożonego do Trybunału Konstytucyjnego wniosku. Zmiana ta polegała na zaskarżeniu całej ustawy o ROD. Jednocześnie wnioskodawca zgłosił tzw. żądanie alternatywne, na wypadek gdyby Trybunał Konstytucyjny nie podzielił tak radykalnego stanowiska. W takiej sytuacji zażądał uchylenia zarówno przepisów pierwotnie zaskarżonych, jak również innych wyszczególnionych zapisów ustawy o ROD. W rezultacie podważył m.in. tak fundamentalne uprawnienia jak zwolnienia podatkowe, prawo do działki, ochrona przed roszczeniami osób trzecich, pierwszeństwo osób bliskich do działki po śmierci działkowca, a także prawo do działki zamiennej oraz odszkodowania za własność w razie likwidacji ogrodu. I Prezes postanowił więc doprowadzić do uchylenia wszystkiego, co służy utrzymaniu ogrodów oraz przyczynia się do ochrony działkowców.

Zaskarżenie całej ustawy o ROD zbulwersowało środowisko działkowe. Inicjatywa ta tylko utwierdziła działkowców w przekonaniu, że jest ona tylko pretekstem do zniesienia przepisów, które skutecznie zabezpieczają ich słuszne prawa. Przeświadczenie o zamachu na podstawowe prawa środowiska działkowego wyraźnie dominuje w ciągle napływających listach, stanowiskach i apelach działkowców z terenu całego kraju, którzy występują do wnioskodawcy, Trybunału, parlamentarzystów i Marszałka Sejmu i innych organów państwowych ze swoimi protestami. W ten sposób głos działkowców zatacza coraz szersze kręgi i daje świadectwo ich prawdziwym poglądom.