Spotkanie Kolegium Prezesów Zarządów ROD w Gdyni z Prezydentem Miasta Gdyni

0412.2023

W dniu 29.11.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni spotkali się przedstawiciele Kolegium Prezesów Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Gdyni z prezydentem Miasta Gdyni Wojciechem Szczurkiem oraz samorządowcami.  Celem spotkania było omówienie przygotowanych wniosków przez Zarządy ROD w sprawie realizacji zadań służących tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Gdyni. Spotkanie było kontynuacją rozpoczętych rozmów w sierpniu br. związanych z udzieleniem wsparcia finansowego dla ROD na modernizację ogrodowej infrastruktury czy budowę jej nowych elementów.

W trakcie spotkania zarówno pracownicy urzędu jak również prezydent Miasta Gdyni oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta Jakub Ubych służyli pomocą w omówieniu przygotowanych wniosków przez Prezesów Zarządów ROD. W trakcie spotkania Wojciech Szurek podkreślił, że wnioski o udzielenie dotacji należy złożyć do 4 grudnia 2023 r. Które będą następnie rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym. W przypadku pytań pracownicy Urzędu Miasta w Gdyni będą indywidualnie wzywać przedstawicieli Zarządów ROD celem uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień zasadność złożonego wniosku. Należy podkreślić, że dotacja stanowi 80% kosztów poniesionych przez ROD, natomiast dofinansowanie nie może przekroczyć 8.000 zł.

Prezydent Miasta w trakcie spotkania zaproponował kolejne spotkanie w styczniu 2024 r., którego celem będzie omówienie złożonych wniosków przez Zarządy ROD oraz postępu prac ze strony Urzędu Miasta nad wypłatą dofinansowań. Pan Wojciech Szczurek zaproponował również zorganizowanie kolejnego spotkania dla przedstawicieli Zarządów ROD w sprawie omówienia sporządzania sprawozdań z wykorzystanych dotacji. Po spotkaniu część przedstawicieli rodzinnych ogrodów działkowych miała możliwość złożenia już przygotowanych wniosków w kancelarii podawczej Urzędu Miasta Gdyni.  

W trakcie spotkania Prezydent Miasta Gdyni jak również współpracownicy Wojciecha Szczurka odpowiadali na zadawane pytania przez biorących udział przedstawicieli rodzinnych ogrodów działkowych, m.in. w zakresie przyjętej nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z przekazanych wypowiedzi władz miasta wynika, że nowelizacja przyjętej ustawy nie jest możliwa do zrealizowania przez urzędy miast i gmin w zakresie sporządzenia ogólnych planów zagospodarowania w określonym terminie przez ustawodawcę. Dodatkowo nowelizacja ustawy budzi wiele kontrowersji i zastrzeżeń do których władze miast będą wnosić własne interpretacje. Dodatkowo Wojciech Szczurek zapewnił, że w temacie Rodzinnych Ogrodów Działkowych zlokalizowanych na terenie Miasta Gdyni władze miasta nie planują „żadnych rewolucji”. Jednocześnie podkreślił, że rodzinne ogrody działkowe odgrywają pozytywną rolę w życiu miasta jak również w życiu społecznym. Dzięki ROD dzieci, młodzież mają możliwość poznania pracy w ogrodzie rozpoznawania warzyw, owoców i wielu innych aspektów które wpływają na edukację intelektualną dzieci i młodzieży. Prezydent miasta w swoich wypowiedziach również nie pominął osób starszych, niepełnosprawnych dla których działka w ROD to jedyna rozrywka i sens życia. W związku z poruszonymi tematami pozytywnej roli jakie odgrywają rodzinne ogrody działkowe w mieście Gdyni, Prezydent Miasta podziękował prezesom zarządów ROD za przekazanie sprawozdań dotyczących szacowania ilość odpadów poddawanych kompostowaniu przez działkowców w rodzinnych ogrodach działkowych. Prezydent miasta podkreślił, że rodzinne ogrody działkowe świetnie wpisują się w wymogi ekologiczne podnosząc współczynnik ekologiczny miasta. Dzięki rodzinnym ogrodom działkowym miasto realizuje i spełnia wymogi ekologiczne narzucane przez ustawodawców.

Dodatkowo w trakcie spotkania Wojciech Szczurek odniósł się do umów użytkowania wieczystego ogrodów – zapewnił przedstawicieli rodzinnych ogrodów działkowych, że umowy użytkowania wieczystego, które kończą się niebawem będą przedłużane. A przypadku ogrodów działkowych, których terminy są dalekosiężne, akces przedłużenia należy rozpocząć przed upływem 5 lat przed końcem umowy użytkowania wieczystego. 

W trakcie spotkania prezesi ROD mieli możliwość poinformowania władz miasta o napotykanych problemach w funkcjonowaniu ogrodów, jak poprawa dróg dojazdowych, naprawa ogrodzeń, czy też pogłębienia rowów melioracyjnych. 
W związku z poruszonymi tematami – wiceprezydent Miasta Gdyni Marek Łucyk poinformował indywidualnie prezesów zgłaszających problemy, że na początku 2024 r. zorganizuje spotkanie z kierownictwem Zarządu Dróg i Zieleni w których uczestniczyć będą przedstawiciele Zarządów ROD w celu omówienia i podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków funkcjonowania ROD.   

Grzegorz Drozdowski

wz Sekretarza Kolegium

Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Gdyni

Galeria