Szkolenie członków Zarządów ROD i członków Komisji Rewizyjnych ROD powiatu chojnickiego i starogardzkiego zorganizowane przez Okręg Pomorski PZD w Gdańsku

1011.2023

W dniu 9.11.2023 roku w  Chojnicach i Starogardzie Gdańskim odbyło się szkolenie członków Zarządów ROD i członków Komisji Rewizyjnych ROD powiatu chojnickiego i  starogardzkiego zorganizowane przez Okręg Pomorski PZD w Gdańsku

Na początku szkolenia Pan Mieczysław Kamiński Prezes Okręgu Pomorskiego PZD zapoznał uczestników z porządkiem szkolenia, który przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie szkolenia.
 2. Walne Zebrania Sprawozdawczo Wyborcze/Konferencje Delegatów w 2024 r.
 • zwołanie i przebieg walnych zebrań ( konferencji delegatów);
 • zapoznanie członków PZD w ROD o przeprowadzonych kontrolach i ich wynikach przez organy nadrzędne w roku sprawozdawczym – dotyczy to okresu 5-letnej kadencji;
 • obowiązki zarządów po walnych zebraniach sprawozdawczych (przekazanie

               dokumentów).

 1. Prowadzenie inwestycji i remontów w ROD.
 2. Granty w związku z realizacją programu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” ogłoszonego przez ARiMR.
 3. Współpraca Zarządów ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
 4. OFK jako narzędzie wpierające prowadzenie gospodarki finansowe w ROD.
 5. Program DGS PZD SYSTEM.
 6. Sprawy różne – ewidencja członków PZD, nowi działkowcy przesyłanie informacji do Okręgu Pomorskiego.
 7. Zakończenie szkolenia.

 

Pan Mieczysław Kamiński szeroko omówił zadania jakie ciążą na Zarządach ROD i Komisji Rewizyjnych ROD przy przygotowaniu WZSW/KD w 2024 roku. Wyartykułował, że przygotowania do przeprowadzenia WZ/KD należy już realizować. Zauważył, że będą trudności z wyborem władz statutowych z członków PZD gdyż jest świadom braku chętnych do działań społecznych.

Prezes Okręgu Pomorskiego PZD omówił temat prowadzenie inwestycji i remontów w ROD. Przypomniał zasady prowadzenia inwestycji remontów w zgodzie z obowiązującymi przepisami związkowymi. Wskazał błędy które występują w dokumentacji przesyłanej do biura Okręgu. Wskazał, że tylko harmonijna współpraca pomiędzy Zarządem ROD i Komisją Rewizyjną ROD zapewni dobre funkcjonowanie ogrodu dla dobra działkowców.
Przypomniał jakie zadania ciążą na Komisjach Rewizyjnych ROD w zakresie prowadzenia badania działań Zarządu ROD.

Pan Bogusław Dąbrowski Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku przypomniał jaką rolę w funkcjonowaniu ogrodu spełniają Komisje Rewizyjne ROD. Przypomniał również jak należy prowadzić kontrole działalności Zarządu ROD. Podkreślił również że kontrole działalności ROD nie mogą być permanentne. Zobowiązał Komisje Rewizyjne ROD aby w trakcie kontroli Zarządów ROD badali czy wysyłane są do biura Okręgu informacje w sprawie nowych działkowców oraz czy są aktualizowane wykazy działkowców.

Pan Franciszek Potulski członek Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD przypominał jak ważną rolę pełni dobra współpraca Zarządów ROD i działkowców z władzami lokalnymi. Szeroko omówił program jaki zainicjował Marszałek Województwa Pomorskiego w sprawie wsparcia rodzinnych ogrodów działkowych w 2024 roku.

Pan Andrzej Łockiewicz członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD zapoznał uczestników szkolenia z Uchwałami Krajowej Rady nr 1 i 2/XX/2023 z dnia 20 października 2023 roku. Szczegółowo omówił uchwałę w sprawie określenia zasad prowadzenia napraw infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych w trybie awaryjnym. Następnie omówił jakie korzyści uzyskały  ROD które uczestniczyły w programie „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” ogłoszonego przez ARiMR. Przypomniał również o obowiązkach jakie ciążą na Zarządach ROD w zakresie przestrzegania postanowień RODO. Wskazał ścieżkę postępowania przez Zarządy ROD w razie zdecydowania się na montaż monitoringu w ogrodzie. Przypomniał również jakie dane nowych działkowców należy przesyłać do biura Okręgu. Podkreślił i szeroko umówił jakie korzyści przynosi ogrodom  prowadzenia księgowości w programie DGCS PZD System. Przypominał również o obowiązku  niezwłocznego przekazania księgowości ogrodów do OFK funkcjonujących w Okręgu Pomorskim PZD zgodnie z uchwałami Krajowego Zarządu PZD.

Następnie uczestnicy spotkania wymienili się doświadczeniami oraz przekazali władzom okręgu najważniejsze ich zdaniem problemy związane z funkcjonowaniem ROD.

Prezes Okręgu Pomorskiego PZD podziękował uczestnikom szkolenia za przybycie i aktywność.

A.

Galeria