Posiedzenie Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku 30 maja 2023 roku

3105.2023

W dniu 30 maja 2023 roku w sali szkoleniowej Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD odbyło się  posiedzenie Okręgowej Rady Pomorskiej Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku, której przewodniczył Mieczysław Kamiński Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku. W posiedzeniu oprócz członków Okręgowej Rady uczestniczył również Bogusław Dąbrowski Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku.

Na początku posiedzenia Mieczysław Kamiński Prezes Okręgu Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku wraz z Jarosławem Parusem Wiceprezesem Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku w obecności Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdański uhonorowali pucharem i dyplomem Stanisława Babiarza z ROD im. mjr. Henryka Sucharskiego z Gdyni, wieloletniego członka PZD.

Na wstępnie Mieczysław Kamiński Prezes Okręgu przedstawił członkom Okręgowej Rady Pomorskiej aktualną sytuację w Związku oraz przekazał szczegółowe informacje z odbytych w ostatnim czasie posiedzeń Krajowej Rady PZD oraz Krajowego Zarządu PZD.

Andrzej Łockiewicz członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD przedstawił sprawy, które były omamiane na naradzie dyrektorów biur Okręgów PZD z dniu 25 maja 2023 r. Szczegółowo omówił zadania jakie Prezes PZD postawił do realizacji Okręgom PZD oraz dyrektorom biur Okręgów PZD w zakresie:

- nadzoru w realizacji grantowego ARiMR pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych”,

- kontroli ROD prowadzonych przez Zarządy Okręgowe,

- powoływania Ośrodków Finasowo – księgowych,

- budowy siedzib dla zarządów ROD,

-.realizacji zadań oświatowych ciążących na Zarządach ROD, Zarządach Okręgowych, instruktorów SSI,

- procedowania skarg wpływających od działkowców do Zarządów ROD, Zarządów Okręgów i Jednostki Krajowej,

Następnie Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Bogusław Dąbrowski przedstawił członkom Okręgowej Rady protokół z badania zbiorczego sprawozdania finansowego Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku za 2022 rok oraz protokół z badania zbiorczych preliminarzy finansowych na 2023 rok. Poinformował, że Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD zgodnie z posiadaną kompetencją zawartą w § 115 ust.3 Statutu PZD postawiła wnioski do Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku o przyjęcie, zatwierdzenie i uchwalenie przedstawionych sprawozdań. Przestawione uczestnikom posiedzenia sprawozdania zostały przyjęte i zatwierdzone jednomyślnie przez Okręgową Radę Pomorską PZD w Gdańsku poprzez podjęcie stosownych uchwał.

Leonarda Bachar – Kowalska członek Okręgowego Zarządu PZD przedstawiła informacje z odbytych WZ/KD w Okręgu Pomorskim PZD w 2023 roku Prezes Okręgu Pomorskiego przypomniał, że bardzo ważną rolę pełnią członkowie Okręgowej Rady Pomorskiej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD będący tzw. „opiekunami” w przydzielonych ROD. Podkreślił, że na nich ciąży obowiązek czuwania nad właściwym przygotowaniem dokumentacji, organizacją i przebiegiem WZ/KD w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w roku bieżącym. Niestety nie wszyscy działacze wykonują je należycie. Przypominał, że tam w ogrodzie gdzie było ono należycie przygotowane zazwyczaj przebiegało ono sprawnie.

Na wniosek Komisji Uchwał i Wniosków podjęto trzy uchwały Okręgowej Rady Pomorskiej PZD:

  1. w sprawie w sprawie przyjęcia oceny kampanii sprawozdawczej w ROD Okręgu Pomorskim PZD w 2023 roku w Gdańsku,
  2. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia preliminarzy finansowych na 2023 rok Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku,
  3. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia bilansów i sprawozdań finansowych za 2022 rok Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku.

Ostatnim punktem posiedzenia było omówienie spraw różnych. W czasie dyskusji członkowie Okręgowej Rady Pomorskiej PZD podkreślali, ze meldowanie działkowców przez władze rządowe i samorządowe na ternie ROD sprzyja zamieszkiwaniu na ogrodach. Problem ten narasta i takie nastawienie władz nie sprzyja likwidacji zamieszkiwania na terenie ROD prze działowców. Podkreślali, że meldowania jest nie zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych.

Andrzej Łockiewicz

członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD

 

 

Galeria

Do pobrania