Narada Głównych Księgowych Okręgów, kierowników OFK i Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych w sprawie zasad rozliczania wynagrodzeń w PZD w związku z Polskim Ładem - 07.02.2022

0702.2022

W dniu 3 i 4 lutego b.r. odbyły się 2 narady (on-line) zorganizowane przez Jednostkę Krajową PZD dla Głównych Księgowych Okręgów, kierowników OFK i Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych. Celem ww. narad było omówienie:

  •  Wytycznych w sprawie rozliczania wynagrodzeń w PZD w zw. z tzw. Polskim Ładem, przyjętych uchwałą KZ PZD nr 29/2022 z dnia 27.01.2022 r.
  •   Uchwały KZ PZD nr 40/2022 z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie wdrożenia w Okręgach i ROD „Wytycznych w sprawie rozliczania wynagrodzeń w PZD w zw. z tzw. Polskim Ładem”.
  •  Wytycznych  do sprawozdań finansowych za 2021 r. i preliminarzy finansowych na 2022 r.

W naradzie pierwszego dnia wzięły udział 55 osoby z 13 Okręgów, drugiego dnia -  68 osób z kolejnych 13 okręgów. Łącznie uczestniczyły 123 osoby.

Naradę rozpoczął Prezes PZD – Eugeniusz Kondracki, który przedstawił przyczyny przygotowania Wytycznych regulujących zasady związane z rozliczaniem wynagrodzeń w PZD w związku z Polskim Ładem i zadania związane z ich wdrożeniem przez Okręgi PZD (w zakresie organizacji szkoleń dla ROD) oraz dla zarządów ROD. Podkreślił sukces PZD związany z uzyskaniem pozytywnej interpretacji Ministerstwa Zdrowia, że nagrody i świadczenia członków organów PZD pochodzących z wyborów nie są obciążone składką zdrowotną. Prezes PZD omówił również aktualną sytuację w PZD związaną z pandemią i działania podejmowane w tej sprawie, celem zapewnienia bezpieczeństwa działaczom oraz pracownikom PZD oraz zachowania ciągłości pracy biur.

Następnie głos zabrała radca prawny z Biura Prawnego PZD - Monika Pilzak, która szczegółowo omówiła zagadnienia zawarte w Wytycznych dotyczących zasad rozliczania wynagrodzeń w PZD w związku z tzw. Polskim Ładem oraz uchwałę 40/2022 KZ PZD w  sprawie wdrożenia w Okręgach i ROD „Wytycznych dotyczących zasad rozliczania wynagrodzeń w PZD w związku z tzw. Polskim Ładem”. Następnie wypowiedziała się Pani Mirosława Marks – Główna Księgowa PZD, która omówiła zasady rozliczania wynagrodzeń za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w ROD m.in. przez członków organów komisarycznych oraz wytyczne do sporządzenia sprawozdań za 2021 i preliminarzy na 2022 rok dla ROD i Jednostek Terenowych.

Po ww. wystąpieniach odbyła się dyskusja, która umożliwiła wyjaśnienie wątpliwości związanych ze stosowaniem nowych przepisów podatkowych dotyczących Polskiego Ładu, stanowiących podstawę przygotowania Wytycznych. Uczestniczy wyrazili zadowolenie z narady i podziękowali za dobre przygotowanie.

 

Sporządziła: Agnieszka Wasilewska

Monika Pilzak

Warszawa, 04.02.2022 r.

Galeria