Gałęzie z działki nie do ogniska - 25.11.2021

2511.2021

Zarząd ROD im. Władysława Sikorskiego w Gdyni dokonał w roku bieżącym dwukrotnego rębakowania gałęzi zebranych od działkowców (wiosna i jesień). Zbiórka gałęzi podyktowana była wzmożonymi wiosennymi i jesiennymi pracami działkowców nad prześwietlaniem i cięciem drzew, krzewów - ozdobnych i owocowych.

 

Zakaz spalania gałęzi na terenie ogrodu, wymusza na Zarządzie ROD prowadzenia zbiorowej akcji rębakowania, która jest najbardziej opłacalna i przynosi wymierne korzyści działkowcom oraz całemu ogrodowi. Zmniejszenie opłat za wywóz odpadów komunalnych to nie jedyny atut z prowadzonego zbiorowego rębakowania. Dodatkowym atutem jest dbałość o środowisko naturalne pozbawione ognisk w których dokonuje się spalania resztek roślin. 

Pozyskiwane gałęzie z prowadzonych prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów owocowych oraz roślin ozdobnych wprawiały w zakłopotanie działkowiczów od lat, którzy nie mogli spalić zebranych gałęzi czy liści. Należy podkreślić, że zgodnie z przepisami prawa spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych na działce jest niedopuszczalne. Dodatkowo ustawa o odpadach zobowiązuje działkowców do obowiązkowego selektywnego zbierania pozostałości roślinnych na kompostownik. Ponadto Ministerstwo Klimatu i Środowiska, podtrzymuje stanowisko całkowitego zakazu spalania pozostałości roślinnych poza instalacjami do tego przystosowanymi.

 

Zgodnie z przyjętymi zasadami prawnymi z pozostałościami należy postępować w sposób określony w regulaminie utrzymania czystości i porządku, który obowiązuje w danej gminie. Przy zbieraniu pozostałości roślinnych obowiązuje pewna hierarchia postępowania z odpadami: po pierwsze trzeba zapobiegać ich powstawaniu, po drugie należy przygotować uzyskane resztki roślinne do ponownego użycia, po trzecie należy oddać do recyklingu lub poddać innym procesom odzysku i dopiero jako ostateczne rozwiązanie przyjąć ich unieszkodliwienie. Wobec czego zasadnym jest, aby poddawać gałęzie i liście recyklingowi, dzięki czemu "wrócą ponownie do obiegu" w postaci kompostu. Jeśli działkowcy nie chcą oddawać odpadów zielonych gminie to mogą je kompostować lub wykorzystać uzyskane zrębki po przetworzonych gałęziach do okrycia gleby (ściółkowania). Ten prosty zabieg wpływa korzystnie na rozwój drobnoustrojów glebowych, ograniczając straty wody, poprawiając warunki termiczne i chroniące glebę przed nadmiernym wysychaniem oraz erozją wietrzną i wodną.

Należy podkreślić, że spalanie odpadów poza przeznaczoną do tego instalacją jest zagrożone karą aresztu lub grzywną do 500 zł w postępowaniu mandatowym, a do 5 tys. zł, jeśli sprawa trafi do sądu. Dodatkowo zakaz palenia ognisk może wynikać z programu ochrony powietrza. Zatem zebrane gałęzie nie należy traktować jako drewno, czyli jako opał, ponieważ drewno opałowe musi spełniać odpowiednią wilgotność (do 20%). Natomiast właściwości drewna opałowego podlegają regulacjom prawnym, prawdopodobnie powiązanym z przepisami antysmogowymi. Wobec czego pozyskane świeże gałęzie nie wpisują się w definicję drewna opałowego ponieważ nie spełniają warunków wilgotnościowych.

Wobec uzasadnionej potrzeby obniżania kosztów związanych z utrzymaniem ogrodu, oraz braku możliwości przerobu przez działkowców we własnym zakresie gałęzi oraz ograniczeń prawnych, Zarząd ROD prowadził akcje rębakowania. Gałęzie zbierane były we wskazanych miejscach na terenie ogrodu w określonym czasie. Działkowcy dostarczyli gałęzie, a członkowie Zarządu ROD poddali je procesowi rozdrobnienia. Jedynym kosztem jaki ogród ponosi to wynajęcie rębaka oraz zakup paliwa.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że koszt wywozu odpadów zielonych w roku bieżącym mógłby wynieść około 25-30 tyś. złotych, (co mogło zwiększyć koszt wywozu odpadów o ok. 100 zł od działki), a proces rębakowania wyniósł niespełna 1.300 złotych. Dodatkowo należy podkreślić, że uzyskane zrębki zostały zagospodarowane przez działkowców na własne potrzeby.

Prowadzone prace wpisują się śmiało w Otwarty Program Klimatyczny i Bioróżnorodności wprowadzony przez Krajową Radę PZD.

Grzegorz Drozdowski

Sekretarz Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

Galeria