Szkolenie w Malborku - 08.11.2021

0811.2021

W dniu 06.11.2021 roku w Malborku odbyło się szkolenie Prezesów Zarządów ROD i Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD powiatu malborskiego, powiatu kwidzyńskiego i powiatu sztumskiego zorganizowane przez Okręg Pomorski PZD w Gdańsku.

Szkolenie rozpoczął Ryszard Gurtiaków Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD Powiatu Malborskiego, członek Krajowej Rady PZD, Skarbnik Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku. Przywitał Prezesa Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku Mieczysława Kamińskiego, Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku Bogusława Dąbrowskiego, Wiceprezesa Okręgu Pomorskiego PZD, Przewodniczącego Kolegium Prezesów ROD powiatu kwidzyńskiego Jarosława Parusa, członka Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku, Przewodniczącego Komisji Promocji Związku i Współpracy z JST Franciszka Potulskiego, Zastępcę Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Mariannę Krawczyk oraz Dyrektora Biura Okręgu Pana Andrzeja Łockiewicza.

Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku przekazał pozdrowienia i życzenia od Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego.

 

Porządek szkolenia :

  1. Walne Zebrania Sprawozdawcze w 2021 roku – Mieczysław Kamiński.
  2. Prowadzenie inwestycji i remontów w ROD – Ryszard Gurtiaków.
  3. Rola i zadania Komisji Rewizyjnej ROD – Bogusław Dąbrowski.
  4. Rola i zadania Zarządów ROD w zakresie współpracy z JST – Franciszek Potulski.
  5. RODO – Andrzej Łockiewicz.
  6. Kolegia Prezesów Zarządów ROD – Jarosław Parus.
  7. Ośrodki Finansowo Księgowe - Ryszard Gurtiaków.
  8. Sprawy różne.

Prezes Okręgu Pomorskiego w Gdańsku szeroko omówił przebieg WZS/KD w Okręgu Pomorskiem. Zwrócił uwagę na nieprawidłowości jakie występowały w dokumentach dostarczonych do Okręgu. Zaznaczył, że w przypadku ROD z powiatu malborskiego  i kwidzyńskiego zebrania nie odbyły się we wszystkich ogrodach. Przypomniał, że obowiązek zwołania i odbycia WZS/KD jest statutowym obowiązkiem każdego Zarządu ROD.

Skarbnik Okręgu Pomorskiego PZD omówił temat prowadzenie inwestycji i remontów w ROD. Zwrócił uwagę na obowiązek przestrzegania przepisów związkowych w tym zakresie. Przypomniał o przesłaniu do Okręgu informacji w sprawie wolnych działek nieposiadających użytkownika w roku 2021 roku. Termin wysłania informacji upływa z dniem 15 listopada br. Zwrócił uwagę na potrzebę złożenia deklaracji podatkowych do właściwych urzędów jednostek samorządowych dotyczących podatków. Przypomniał również o potrzebie posiadania aktualnych pozwoleń wodno-prawnych. Zachęcił do korzystania z „Biuletynów Informacyjnych”.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku omówił rolę i zadania Komisji Rewizyjnej ROD w działalności ogrodu. W swoim wystąpieniu podkreślił, że Komisja Rewizyjna ROD działa kolegialnie, jak każdy inny organ związkowy. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD odpowiada za działanie komisji ale nie może sam prowadzić kontroli w ogrodzie. Zwrócił się do uczestników szkolenia o bezwzględne przestrzeganie przepisów obowiązujących w PZD.

Pan Franciszek Potulski omówił rolę i zadania Zarządów ROD w zakresie realizacji zadań które przynależą do JST, a praktycznie są wykonywane przez ogrody. Przypomniał, że należy podejmować współpracę z Władzami Samorządów Terytorialnych w zakresie roli i zadań rodzinnych ogrodów na ich terenie.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku wraz z Dyrektorem biura okręgu przypomnieli o obowiązkach jakie ciążą na Zarządach ROD w zakresie przestrzegania postanowień RODO. Wskazali ścieżkę postępowania przez Zarządy ROD w razie zdecydowania się na montaż monitoringu w ogrodzie.

Wiceprezes Okręgu Pomorskiego PZD omówił rolę i zadania Kolegiów Prezesów Zarządów ROD. Zaznaczył, że w powiecie malborskim i kwidzyńskim jest dobra współpraca z burmistrzami Malborka, Kwidzyna. Prezydenci i Burmistrzowie biorą udział w WZS, uczestniczą również w posiedzeniach Kolegium Prezesów ROD.

Skarbnik Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku zwrócił uwagę na konieczność prowadzenia księgowości w programie DGCS PZD System przez wszystkie Zarządy ROD i niezwłocznego przekazania księgowości do OFK.

Następnie uczestnicy spotkania wymienili się doświadczeniami oraz przekazali władzom okręgu najważniejsze ich zdaniem problemy związane z funkcjonowaniem ROD.

Prezes Okręgu Pomorskiego podziękował Przewodniczącym Kolegiów Prezesów ROD powiatu malborskiego, powiatu kwidzyńskiego i powiatu sztumskiego za organizacje szkolenia oraz wszystkim za przybycie i aktywność.

Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego PZD

Andrzej Łockiewicz

Galeria