Narada szkoleniowa Przewodniczących Kolegiów Prezesów Zarządów ROD Okręgu Pomorskiego - 25.10.2021

2510.2021

W dniu 21.10.2021 roku w Sali Szkoleniowej Okręgu Pomorskiego w Gdańsku odbyła się narada szkoleniowa Przewodniczących Kolegiów Prezesów Zarządów ROD Okręgu Pomorskiego. Naradę otworzył Prezes Okręgu Pomorskiego PZD Pan Mieczysław Kamiński. Powitał uczestników narady i przekazał dalsze prowadzenie obrad Panu Jarosławowi Parusowi Wiceprezesowi Okręgu.

W naradzie uczestniczyli:

 1. Przewodniczący Kolegiów Prezesów Zarządów ROD z Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku.
 2. Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Pan Adam Mikołajczyk.
 3. Prezes Okręgu Pomorskiego Pan Mieczysław Kamiński, Wiceprezes Okręgu Pomorskiego Pan Jarosław Parus, Skarbnik Okręgu Pomorskiego Pan Ryszard Gurtiaków.
 4. Członkowie Okręgowego Zarządu Pomorskiego Pani Leonarda Bachar – Kowalska i Pan Franciszek Potulski.
 5. Dyrektor Biura Okręgu Pan Andrzej Łockiewicz i Główna Księgowa Okręgu Pomorskiego PZD Pani Dorota Rutkowska.

W toku narady omówiono niżej wymienione tematy:

1. Zadania Kolegiów Prezesów Zarządów ROD w okręgu w zakresie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego . Temat ten omówił Wiceprezes Parus.

2. Przebieg Walnych Zebrań Sprawozdawczych/Kolegiów Delegatów w okręgu w 2021 roku. Problem przedstawiła Pani Leonarda Bachar – Kowalska. Walne Zebrania Sprawozdawcze/Konferencje Delegatów odbyły się z zachowaniem reżimu sanitarnego i z zachowaniem limitu osób w terenie otwartym. Walne Zebrania wypełniły zadania statutowe W swoim wystąpieniu podkreśliła, że Zarządy ROD, świadome możliwości ich odwołania zgodnie ze Statutem PZD, konsekwentnie podtrzymują swoją decyzję o nie zwołaniu WZ. Powoływanie Komisarycznych Zarządów w ogrodach (brak chętnych do pracy w organach statutowych ROD.

3. Zadania jednostek organizacyjnych PZD w Okręgu Pomorskim na rzecz współpracy w realizacji „Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030” z władzami samorządowymi przedstawił w członek Okręgowego Zarządu Pan Franciszek Potulski.

4. Pan Stanisław Jaruzel przedstawił: „Wykaz działań jednostek organizacyjnych PZD w Okręgu Pomorskim na rzecz współpracy w realizacji zadań Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030”.

 • Edukacja ekologiczna
  W każdej gminie, w której są ogrody działkowe zostanie wyznaczony ROD, który w uzgodnieniu z organem prowadzącym podejmie współpracę ze szkołą (przedszkolem) w zakresie nauki o przyrodzie:
  ✔ Może to być wyznaczenie „działki szkolnej” albo działki lub działek w których uczniowie (wychowankowie przedszkoli) mogą obserwować i utrwalać elektronicznie rozwój różnorodnych roślin od posiania do przygotowania do przezimowania.
  ✔ Forma i zakres współpracy ustalona zostanie przez zarządy ROD z dyrekcją placówki oświatowej.

 • Konkursy działkowe w Okręgu Pomorskim
  W regulaminach konkursowych realizowanych przez Okręg należy uwzględnić działania wynikające z realizacji Strategii, które dotyczą szeroko rozumianej ochrony środowiska. Może to dotyczyć np.:
  - gospodarki odpadami,
  - gromadzenia wody deszczowej,
  - różnorodności przyrodniczej (rośliny, ptaki, jeże)
  - warunków rekreacji zdrowotnej.

 • Szkolenia dla działkowców w zakresie działań prozdrowotnych
  Organizacja we współpracy z instytucją zajmującą się organizacją spotkań dotyczących informacji o działaniach prozdrowotnych i rehabilitacyjnych realizowanych we własnym zakresie, szczególnie dla osób starszych. Jeżeli byłaby taka możliwość to zainstalowanie w ROD przyrządów do ćwiczeń fizycznych dla rehabilitacji po uciążliwych pracach na działce. Ponadto niemal niezbędnym jest rozpowszechnianie wiedzy o wpływie diety na stan zdrowia fizycznego.

 • Organizacja imprez integracyjnych dla społeczności działkowej (jeżeli to możliwe wspólnie z organizacjami samorządu lokalnego)
  Imprezy typu:
  - Dzień Działkowca
  - Noc Kupały
  - Dzień Babci, Dziadka i Wnucząt
  - grzybobranie
  Powyższe imprezy mogą być w części dostępne dla członków organizacji zaprzyjaźnionych z ROD.

 • Współpraca z sekcjami emerytów
  Dotyczy to w szczególności tych ROD, które powstały z inspiracji i przy wsparciu zakładów pracy. Stąd działkowcami są byli pracownicy tych zakładów. W obecnym systemie społeczna rola przedsiębiorstw została przesunięta na dalszy plan, ale powraca poczucie wpływu działalności socjalnej na zaangażowanie załóg w poprawę efektywności produkcyjnej zakładu. Ponadto w wielu miastach działa stowarzyszenie „Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów”, który może być partnerem w działaniach ROD na rzecz osób „senior+”.

 • Współdziałanie z JST w realizacji zadań społecznych na rzecz mieszkańców
  Dotyczy to przede wszystkim działalności na rzecz ochrony środowiska, w tym różnorodności biologicznej zieleni i możliwości czynnego wypoczynku. ROD-y powinny na podstawie realizacji tego typu zadań opiniować programy wyborcze kandydatów do władz samorządowych. Należy w realizacji tych zadań korzystać z doświadczeń innych ogrodów, zlokalizowanych w danej JST, ale również tych, które funkcjonują w ramach Okręgu Pomorskiego PZD.

 • Efektywna infrastruktura ogrodowa
  Działania ROD w tym zakresie powinny zwracać uwagę na racjonalne gospodarowanie wodą, prądem (rozważenie możliwości instalacji fotowoltaiki), a także wykorzystanie odpadów zielonych. Inicjatorem działań na rzecz współpracy z JST w realizacji Strategii Rozwoju WP 2030 winny być kolegia prezesów ROD i komisje Okręgowej Rady Pomorskiej. Zalecana jest współpraca z organizacjami pozarządowymi np.: LOP, związki zawodowe, organizacja młodzieżowe itp.


Rola i zadania Zarządów ROD w zakresie przystępowania do OFK powoływanych przez Okręg Pomorski.

Główna Księgowa Okręgu wskazała że zgodnie z Uchwałą Krajowego Zarządu PZD ( uchwała nr 208/2019 z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie oceny funkcjonowania Ośrodków Finansowo Księgowych ROD w jednostkach terenowych PZD), funkcjonujące Ośrodki Finansowo-Księgowe dowodzą, że jest to dobry i właściwy kierunek rozwiązywania problemów ewidencji księgowej w ROD. Ze wszystkich dotychczasowych metod prowadzenia księgowości w ROD, OFK są najbardziej w swoim działaniu dostosowane do potrzeb i przepisów prawa Związkowego, czego nie gwarantują biura rachunkowe i indywidualne księgowe”. Naszym zadaniem i celem jest, aby uświadomić to wszystkim naszym ogrodom i tym samym sprawić, że zgodnie z założeniami w/w uchwały zdecydują się na przystąpienie do OFK najpóźniej do dnia 01.01.2022 r. Główna Księgowa Okręgu Pomorskiego PZD Pani Dorota Rutkowska podkreśliła, że OFK poprawią funkcjonowanie finansowo księgowe ROD.

Projekt „Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2022 rok” do konsultacji społecznych przedstawił Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Pan Adam Mikołajczyk.

 

Zaproszony Prezes Zarządu ROD „Zielony” Pan Leszek Kucharek przedstawił problem ogrodu, przez teren którego Urząd Miasta Gdyni planuje przeprowadzić ulicę. Po każdym punkcie narady jej uczestnicy wymieniali się swoimi poglądami i doświadczeniem w tym temacie.

Andrzej Łockiewicz

Dyrektor biura

Galeria