Notatka z posiedzenia komisji „Promocji Związku i Współpracy z Samorządem Terytorialnym z dnia 12.07.2021 r. - 26.07.2021

2607.2021

Poprzednie posiedzenie komisji odbyło się 3 marca 2020 r., na którym przygotowaliśmy opracowania dotyczące organizacji i zasad działania kolegiów prezesów oraz projekty uchwał do rozpatrzenia przez Zarząd i Radę – władz Okręgowych w Gdańsku.

Punkt 1 porządku obrad obejmował przypomnienie przygotowanych w okresie czerwiec 2019 – marzec 2020 przez komisję problemów do rozpatrzenia.

 

 1. Informacja o działalności komisji „Promocji Związku i Współpracy z JST”
  /JST – jednostki samorządu terytorialnego/ „Informacja” zawiera dane o wnoszonych do władz okręgowych problemów do rozpatrzenia. W trakcie obrad Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku zgłoszono uwagę krytyczną dotyczącą działalności kolegium co spowodowało odłożenie rozpatrzenia przedstawionych propozycji, wyznaczając czas na pisemne przedstawienie uwag. Uwagi pisemne do komisji nie wpłynęły.

 

 1. Promocja PZD w Okręgu Pomorskim.
  Projekt aktualny do rozpatrzenia przez okręgowe władze PZD w Gdańsku.

 

 1. Projekt uchwały w sprawie aktywności władz krajowych PZD w pracach nad rządowym projektem ustawy o zagospodarowani przestrzennym gmin.
  Projekt  aktualny do rozpatrzenia przez okręgowe władze PZD w Gdańsku. Przekazano informację o działalności Zespołu ds. społecznych WRDS, który na wrześniowym posiedzeniu rozpatrzy temat: ”Warunki zachowania dziedzictwa przyrodniczego – opanowanie chaosu urbanistycznego w zagospodarowaniu przestrzennym JST”. Temat przygotowuje prof. P. Lorens z Politechniki Gdańskiej członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Planistów Miejskich. Ustalono wstępnie zakres udziału w obradach Zespołu przedstawicieli Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku.

 

 1. Uchwała Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w sprawie współpracy z Marszałkiem Województwa na rzecz realizacji „strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030”.
  Projekt do rozpatrzenia przez okręgowe władze PZD w Gdańsku, w konsultacji z Okręgiem PZD w Słupsku. Zwrócono uwagę, że w ramach współpracy należy podkreślić na społeczna rolę działalności Rodzinnych Ogrodów Działkowych i ich udział w realizacji zadań JST w zakresie projektu „senior +” oraz ochrony przyrody i przeciwdziałaniu degradacji klimatu. Wsparcie finansowe dla ROD nie może wynikać z podstawy roszczeniowej ROD, ale z ich wkładu w realizację zadań JST.

 

 

 1. Projekt uchwały dotyczący przepisów Krajowej Rady PZD w sprawie zadań i trybu pracy Kolegiów Prezesów Zarządów ROD. Załącznikiem do projektu uchwały są uwagi dotyczące niektórych przepisów w obowiązującej w tym zakresie uchwale z dnia 14 listopada 2017 r. Dodano, że celem działania kolegiów jest współpraca, wymiana doświadczeń, a nie głównie pozyskiwanie z JST środków finansowych. W ogóle problem pozyskiwania środków od samorządu terytorialnego jest nadmiernie eksponowany, zarówno w wypowiedziach niektórych działaczy, w tym szczebla krajowego jak i w biuletynie PZD. Niekiedy można odnieść wrażenie, że została ROD-om narzucona rywalizacja w tym zakresie. W warunkach działania JST w okresie pandemii ma to szczególnie pejoratywny wydźwięk. W tych ogrodach i tych miastach (gminach) gdzie współpraca z samorządem jest prowadzona na bieżąco, wsparcie finansowe dla ROD jest uzyskiwane w miarę potrzeby, raczej z niechętnym tego nagłaśnianiem, tak żeby nie stanowiło pretekstu dla radnych do ataku na rządzących szczególnie wtedy, gdy gmina ma deficyt lub znaczne zobowiązania. W gminach, w których ogrody działkowe wystawiły kandydata do Rady i uzyskały mandat uzyskanie wsparcia gminy jest ułatwione.

  Gorzej, gdy kandydat działkowiec startuje z listy zwycięskiego ugrupowania i nie uzyskał dostatecznego wsparcia ze strony członków społeczności ogrodowej.

  Rozstrzygnięcie, czy kolegia powinny mieć liczną liczbę prezesów ROD, czy raczej niewielką według opinii komisji należy pozostawić do decyzji danych kolegiów. Współpraca i wymiana doświadczeń w zespołach wieloosobowych jest trudniejsza niż w zespołach małych. Stąd sugestia w opracowaniach komisji aby kolegia liczyły od 4 do 10 prezesów ROD. Wskazano jednak w jaki sposób działać w zespole większym, takim jak kolegium w Gdyni lub nr 1 i nr 6 w Gdańsku.

 

 1. Dane dotyczące kondycji ekonomicznej gmin, w których są rodzinne ogrody działkowe PZD, w tym dochody ogółem; dochody własne i wynik budżetowy w latach 2019 i 2020 oraz współczynnik G w roku 2020, czyli wartość dochodów własnych w przeliczeniu na mieszkańca (per capita).

 

 1. Przyjęto kontynuować posiedzenia komisji co drugi miesiąc, w drugi poniedziałek o godz. 15:30 z reguły w siedzibie Okręgu Pomorskiego PZD lub co najmniej raz w roku w ROD.

  a) Następne posiedzenie odbędzie się 13.09.2021 r. , na którym wysłuchamy opinii członka Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku Pani Leonardy Bachar-Kowalskiej o przebiegu walnych zebrań lub konferencji delegatów w ROD Okręgu Pomorskiego PZD, a także omówimy projekty pism do Kolegiów Prezesów Zarządów ROD i do samorządów terytorialnych w sprawie budżetów na rok 2022.

  b) Postulujemy do Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD, aby w miesiącu październiku zorganizować szkolenie dla przedstawicieli kolegiów prezesów (2-3 osoby reprezentujące kolegium) poświęcone omówieniu:

  budżetów państwa i JST,
 • zadaniom z zakresu polityki senioralnej,
 • zadaniom z zakresu ochrony środowiska,
 • sprawom organizacyjnym w pracy kolegiów.

  c) w dniu 13 listopada komisja podejmie omówienie problemu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz współpracy międzynarodowej za pośrednictwem miast, z którymi Okręg Pomorski PZD zawarł porozumienia o współpracy.

 

W obradach komisji wzięli udział:

członkowie komisji:

 1. Agnieszka Machnikowska
 2. Danuta Sompolińska
 3. Aniela Kasprzak
 4. Marzena Kolmer
 5. Leonarda Półgęsek
 6. Franciszek Potulski

Nieobecni członkowie komisji:

 1. Stanisław Jaruzel – zwolnienie lekarskie
 2. Tadeusz Szczęsny – nie otrzymał zawiadomienia.

 

Zaproszeni goście:

Mieczysław Kamiński – Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

Andrzej Łockiewicz – Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

 

Zebrania Komisji odbyło się w ROD im. Jana Kochanowskiego w Gdyni, u Prezesa Zarządu ROD Pani Leonardy  Półgęsek.

 

Notatkę sporządził:

Franciszek Potulski

Członek Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku

Galeria