Obradował Krajowy Zarząd PZD - 17.03.2021

1703.2021

Krajowy Zarząd PZD w dniu 16 marca 2021 roku obradował na swoim szóstym już posiedzeniu. Obradom przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Jak wszystkie posiedzenia od ogłoszenia stanu epidemii, odbyło się on-line.

Jako pierwszy podjęto temat oceny narady i prezesów i dyrektorów biur okręgów PZD, która odbyła się on-line w dniu 11 marca br. Prezes PZD podsumował naradę stwierdzając, że była bardzo potrzebna i pozwoliła na omówienie gorących obecnie tematów, jak również na zapoznanie się z opiniami przedstawicieli okręgów. Szczególnie ważne były opinie i propozycje możliwych rozwiązań, które umożliwiłyby odbywanie walnych zebrań, w przypadku przedłużającej się pandemii i utrzymywania obostrzeń. Prezes podkreślił, że należy zrobić wszystko, aby walne zebrania sprawozdawcze w ROD odbyły się, ponieważ konieczne jest podjęcie decyzji przede wszystkim w sprawie wysokości opłat ogrodowych czy w sprawie realizacji inwestycji. W wyniku podsumowania dyskusji podczas narady na temat walnych zebrań w ROD w 2021 roku Prezes PZD zaproponował przyjęcie stanowiska, w którym wyrażone zostały poglądy w sprawie  ich przygotowania i odbywania w stanie epidemii, które  powinno być stosowane i pomocne dla zarządu ROD i okręgów. Krajowy Zarząd PZD jednomyślnie przyjął stanowisko w sprawie walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2021 w związku z pandemią, które zostało opublikowane na stronie internetowej PZD.

Podsumowane zostały również pozostałe tematy przedstawiane na naradzie: Inwestycje w ROD oraz likwidacje ROD w okresie pandemii. Temat likwidacji podsumowała Mariola Kobylińska, Kier. WGG. Podkreśliła obowiązujące przepisy prawa powszechnego oraz procedury wewnętrzne PZD, w tym obowiązki prezesów i dyrektorów biur okręgów PZD, ale także inspektorów ds. inwestycji oraz terenowo-prawnych w tym zakresie. Omówiła problemy, z jakimi najczęściej spotykają się okręgi w procesie likwidacji, wskazując prawidłowe działania.

Kolejnym tematem omawianym przez KZ były dotacje zewnętrzne dla ROD w 2020 roku.  Pani Agnieszka Rudawska z Wydziału Gospodarki Gruntami, która prowadzi ten temat w Biurze Jednostki Krajowej PZD,  przedstawiła podsumowanie tego zagadnienia na podstawie informacji przekazanych przez okręgi. w 2020 roku 603 ROD uzyskały pomoc ze środków zewnętrznych, co stanowi 13,07 % wszystkich ROD w Polsce, na łączną kwotę 8 797 204,38 zł. Pomoc była udzielana w szczególności na budowę nowej lub modernizację istniejącej infrastruktury ogrodowej, wymianę oraz budowę sieci wodociągowych, energetycznych, parkingów, ogrodzeń, placów zabaw oraz domów działkowca.Prezes PZD podkreślił, że Urząd Marszałkowski w Poznaniu i w Warszawie, które dotacjami wsparły w roku 2020 największą ilość ROD w województwie wielkopolskim i mazowieckim zasługują na szczególne uznanie. Dlatego też Krajowy Zarząd PZD wystosował do Marszałków tych województw podziękowania.   

(więcej informacji w komunikacie Krajowego Zarządu z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie pomocy dla ROD ze  środków zewnętrznych)

W ostatnim czasie niektóre organy administracyjne podważają przysługujące działkowcom zwolnienia od obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew owocowych, dlatego zaniepokojony  Krajowy Zarząd PZD zajął się tym zagadnieniem. R. pr. Tomasz Terlecki, Zastępca Dyrektora Biura Prawnego PZD, który zajmuje się tym tematem,  przedstawił stosowane niekorzystne dla działkowców interpretacje przepisów i odniósł się do zagadnienia w świetle obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych, w tym ustawy o ROD oraz specyfiki funkcjonowania  rodzinnych ogrodów działkowych. Prezes PZD zaproponował, by zasięgnąć opinii prawnych od radców prawnych okręgów PZD, ale również i prawników z uczelni wyższych zajmujących się tym zakresem prawa. Po dokładnym zbadaniu tematu pod względem prawnym, Krajowy Zarząd wyda stanowisko w sprawie wycinki drzew owocowych.  Członkowie Krajowego Zarządu PZD zgodzili się z potrzebą podjęcia stanowiska, bo jest to sprawa dotycząca własności działkowców, w której Związek nie może usunąć się w cień.

Krajowy Zarząd PZD, jak na każdym posiedzeniu, zapoznał się z sytuacją związaną z funkcjonowaniem okręgów w czasie epidemii. Informację zbiorczą na temat pracy biur okręgów PZD w okresie 1 – 12 marca br.  przygotowaną na podstawie informacji z okręgów przedstawiła Monika Pawlińska, st. inspektor ds. kadr i administracji w JK PZD.  W tym okresie biura okręgów PZD pracowały przeważnie stacjonarnie z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego. Obsługa interesantów w dalszym ciągu odbywa się głównie zdalnie. W razie konieczności umawiane są spotkania w biurze Okręgu, które odbywają się z zachowaniem restrykcji sanitarnych. Prezes PZD podkreślił, że w codziennym funkcjonowaniu biur nie można zapomnieć, że jesteśmy w trakcie trzeciej fali epidemii i należy zachowywać wszelkie środki ostrożności, by zmniejszać ryzyko zachorowania działaczy okręgowych i pracowników. Prezes PZD stwierdził, że wydane przez Krajowy Zarząd PZD uchwały nr 295/2020 Krajowego Zarządu PZD w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z obowiązującymi restrykcjami wynikającymi ze stanu epidemii, nr 311/2020 Krajowego Zarządu PZD w sprawie organizacji pracy w biurach jednostek organizacyjnych PZD w związku z obowiązującym stanem epidemii oraz Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 2 marca br. w sprawie zminimalizowania zagrożenia epidemiologicznego w działaniach jednostek organizacyjnych zabezpieczają pracę jednostek organizacyjnych PZD, należy więc w pełni wykorzystywać te przepisy i możliwości w nich zawarte, a zapewnione zostanie bezpieczne wykonywanie pracy.

Krajowy Zarząd PZD rozpatrzył dwa odwołania od uchwał Okręgowych Zarządów: Śląskiego i Mazowieckiego. Zofia Rut-Skórzyńska i Marcin Juszczel z Wydz. Prezydialnego JK PZD zreferowali projekty uchwał przygotowane na podstawie zebranych dokumentów. Krajowy Zarząd PZD przyjął dwie uchwały: w sprawie ROD Borucha w Raciborzu pozostawiając zaskarżoną uchwałę w mocy oraz w sprawie ROD Sigma-Bartycka w Warszawie uchylając zaskarżoną uchwałę i przekazując do ponownego rozpatrzenia.

Krajowy Zarząd PZD zajął się również tematem wykonania zaleceń dla ROD Bemowo II w Warszawie. Informację na ten temat przedstawiła prowadząca sprawę Anna Mioduszewska z Wydz. Prezydialnego JK PZD. Sprawa tego ROD kilkakrotnie była już przedmiotem obrad KZ PZD, dlatego też członkowie KZ dobrze znając temat przedstawiali swoją opinię na ten temat. W rezultacie Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę w sprawie oceny wykonania zaleceń w ROD „Bemowo II w Warszawie oraz 3 uchwały stwierdzające nieważność uchwał organu niższego rzędu.

Prezes PZD wrócił do tematu przypadającego w tym roku Jubileuszu 40-lecia PZD i przedstawił projekt uchwały w sprawie konkursu jubileuszowego pn. „40 lat Polskiego Związku Działkowców – dziedzictwo i przyszłość”. Konkurs jest przewidziany dla członków PZD, którzy uczestniczyli w tworzeniu 40-letniej historii Związku oraz dla tych działaczy PZD, którzy brali udział w budowaniu PZD i ogrodów, ale już nie posiadają prawa do działki. Termin nadsyłania prac konkursowych wyznaczony został do 30 kwietnia br., Konkurs będzie rozstrzygnięty do 31 maja br., tak by podczas głównych uroczystości rocznicowych zaplanowanych przez KZ PZD na czerwiec, nagrodzić zwycięzców i wyróżnionych. Krajowy Zarząd PZD jednomyślnie przyjął uchwałę, która zostanie opublikowana na stronie internetowej PZD i okręgów, w Biuletynie Informacyjnym, jak również przekazana newsletterem do ROD.

R. pr. Monika Pilzak z Biura Prawnego PZD omówiła potrzebę zmiany uchwały nr 351/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Rejestru Członków Organów PZD. Krajowy Zarząd PZD przyjął uchwałę nowelizującą, która razem z tekstem jednolitym zostanie opublikowana w Biuletynie Informacyjnym nr 2/2021.

R. pr. Bartłomiej Piech, Dyrektor Biura Prawnego, przedstawił wstępną informację na temat danych zebranych z okręgów PZD na temat rozliczeń z Wodami Polskimi z tytułu opłat wodnych za pobór wód. Prezes PZD zapowiedział, że pełna informacja na ten temat, wnioski i dalsze działania będą przedmiotem obrad kolejnego posiedzenia Krajowego Zarządu PZD.

Na koniec Krajowy Zarząd PZD powołał 3 instruktorów krajowych Społecznej Służby Instruktorskiej SSI w Okręgu Pomorskim.

 

Zofia Rut-Skórzyńska

Galeria