Informacja w sprawie narady prezesów i dyrektorów biur okręgów - 15.03.2021

1503.2021

W dniu 11 marca 2021 r. odbyła się narada prezesów i dyrektorów biur okręgów. Spotkanie, w którym udział wzięło niemal 50 osób, w tym 42 ze wszystkich Okręgów PZD, przeprowadzone zostało w trybie zdalnym on-line. Naradę otworzył i prowadził Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Prezes PZD witając uczestników podkreślił trudną sytuację jaka występuje obecnie w kraju i zaapelował do prezesów i dyrektorów biur okręgów PZD o rozwagę, dbanie o bezpieczeństwo i przede wszystkim przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zgromadzeń i spotkań.

Prezes PZD i wszyscy uczestnicy narady uczcili minutą ciszy pamięć Pana Ryszarda Nowaka – wiceprezesa i wieloletniego dyrektora biura Okręgu PZD w Koszalinie.

Podczas narady, zgodnie z jej programem Pani Zofia Rut-Skórzyńska, kierownik Wydziału Prezydialnego w biurze Krajowej Rady PZD przedstawiła i omówiła najważniejsze zagadnienia i problemy dotyczące walnych zebrań sprawozdawczych w ROD 2021 r. Przypomniała, iż Krajowy Zarząd PZD przyjął wytyczne dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD do przeprowadzenia walnych zebrań/konferencji delegatów roku 2021, a także przygotowane zostały i wydane zostaną, kiedy możliwe będzie już odbywanie walnych zebrań zaproszenia na w formie pocztówek. W dyskusji głos zabrali prezesi i dyrektorzy biur Okręgów: Mazowieckiego, Łódzkiego, Świętokrzyskiego, Toruńsko - Włocławskiego, Śląskiego, Małopolskiego, w Szczecinie, Poznaniu i Elblągu. W przedstawianych opiniach podkreślano, iż obecna, trudna sytuacja w kraju wskazuje, iż odbywanie walnych zebrań sprawozdawczych będzie niemożliwe ze względu na obowiązujące obostrzenia. Wskazano na trudności w przeprowadzaniu narad i szkoleń dotyczących walnych zebrań, choć jak poinformowała prezes Okręgu Małopolskiego, podejmowane są próby prowadzenia ich w formie zdalnej. Takie rozwiązanie przyjął również Okręg Toruńsko-Włocławski. Pozytywnie oceniono przyjęte przez Krajowy Zarząd PZD wytyczne do przeprowadzenia walnych zebrań i wzory dokumentów, a także wytyczne do sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 rok i preliminarzy finansowych na 2021 r. dla ROD i Okręgów, wskazując iż były one wyczekiwane przez zarządy i komisje rewizyjne ROD. W dyskusji podkreślono, że pozwolą one przygotować się zarządom i komisjom ROD do przeprowadzenia walnych zebrań, kiedy będzie to już możliwe. Dyskutowano o możliwych rozwiązaniach, które umożliwiłyby odbywanie walnych zebrań, w przypadku przedłużającej się pandemii i utrzymywania obostrzeń. Wskazano również, iż należy być przygotowanym na ewentualne kolejne wydłużenie terminu odbywania walnych zebrań. Jednak w opinii uczestników dyskusji należy zrobić wszystko, aby walne zebrania sprawozdawcze w ROD odbyły się, ponieważ konieczne jest podjęcie decyzji przede wszystkim w sprawie wysokości opłat ogrodowych, realizacji inwestycji.

Podsumowując dyskusję Prezes PZD, wskazał, iż obecnie konieczne jest zachowanie spokoju i konsekwentna praca. Wszelkie decyzje, które będą podejmowane w wyniku monitorowania sytuacji, muszą być zgodne z przepisami prawa powszechnego i Statutem PZD. Prezes PZD podkreślił, iż działania podjęte w roku 2020 pokazały, że Związek prowadzony był prawidłowo i skutecznie, zapewniając funkcjonowanie wszystkich struktur PZD. Prezes PZD powiedział, iż Krajowy Zarząd PZD tak jak w roku ubiegłym, będzie monitorował sytuację w kraju i w razie konieczności podejmowane będą niezbędne decyzje. Prezes PZD wskazał, iż niezwykle ważnym zagadnieniem, nierozerwalnie związanym z funkcjonowaniem ogrodów, jest przyjęcie takiego modelu zarządzania ogrodem, w którym łączy się odpowiednie umiejętności, wiedzę i doświadczenie. Tylko taki model gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie ogrodów, szczególnie w sytuacjach kryzysowych.

Następnym ważnym tematem przedstawionym i omówionym podczas narady były inwestycje w ROD w okresie pandemii. Agnieszka Rudawska, z-ca kierownika Wydziału Gospodarki Gruntami w biurze Krajowej Rady PZD szczegółowo przedstawiła i omówiła zagadnienie. Przedstawione zostały szczegółowe dane dotyczące pozyskiwanego dofinansowania zewnętrznego z dotacji pochodzących z budżetów gmin oraz budżetów obywatelskich. Przedstawiona została również problematyka związana z uzyskiwaniem bezzwrotnych pożyczek z Funduszu Pracy, w tym działania jakie podjęte zostały przez Krajowy Zarząd PZD w tej sprawie.

Podczas dyskusji, w której udział wzięli Prezesi Okręgów: Śląskiego, Mazowieckiego, w Pile, Szczecinie, Poznaniu, a także dyrektor biura Okręgu PZD w Poznaniu, dyrektor biura Okręgu Śląskiego oraz Okręgu w Szczecinie, przedstawiono głównie doświadczenia okręgów i problemy z jakimi spotykają się w bieżącej działalności.

Podczas narady Pani Mariola Kobylińska – kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami w biurze Krajowej Rady PZD przedstawiła temat dotyczący realizacji prawa i procedur w sprawach związanych z likwidacjami ROD. Przypomniano obowiązujące przepisy prawa powszechnego oraz procedury wewnątrzzakładowe PZD, w tym obowiązki prezesów i dyrektorów biur okręgów PZD w tym zakresie.

Prezes PZD podsumowując temat likwidacji ROD podkreślił, iż gwarantem zabezpieczenia interesów PZD jest znajomość przez dyrektorów biur obowiązujących przepisów prawa i ich stosowanie. W tym celu konieczne jest utrzymywanie kontaktów z władzami samorządowymi, monitorowanie spraw i reagowanie. Prezes PZD ponownie podkreślił istotne znaczenie przyjętych modeli zarządzania, które muszą łączyć wszystkie niezbędne elementy. Temat likwidacji ROD, jak wskazał Prezes PZD będzie tematem jednej z odrębnych narad z radcami prawnymi, kierownikami OFK i dyrektorami biur okręgów oraz inspektorami ds. terenowo-prawnych.

Na zakończenie narady, Prezes PZD podziękował uczestnikom za udział i zaangażowanie w omawiane tematy. Prezes PZD podkreślił, iż mimo pandemii, struktury PZD funkcjonują i realizują swoje zadania. Dobre przygotowanie techniczne oraz sprawna obsługa ze strony pracowników biura Krajowej Rady PZD pozwoliły odbyć naradę bez zakłóceń. Prezes PZD zaapelował o zachowanie szczególnej ostrożności i dbałości o przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny, tak aby uniknąć zagrożenia zdrowia i życia pracowników biur Okręgów, a także działkowców.

 

Biuro Krajowej Rady PZD

Galeria