Informacja o działaniach związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Województwa pomorskiego i programów dotyczącym realizacji Strategii - 23.02.2021

2302.2021

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego powołała cztery zespoły robocze:

  1. Do spraw społecznych.
  2. Do spraw ochronny zdrowie.
  3. Do spraw gospodarczych.
  4. Do spraw bezpieczeństwa.

W każdym zespole jest po jednym przedstawicielu podmiotów wchodzących w skład WRDS i po dwóch przedstawicielu Marszałka Województwa i Pomorskiego Wojewody. W WRDS reprezentuję OPZZ jako jeden z czterech osób działających w Radzie z rekomendacji OPZZ, w moim przypadku z racji członkostwa w ZNP. Ponieważ powierzono mi przewodnictwo Zespołu ds. społecznych mam możliwość aktywnego uczestnictwa w działaniach Rady. Z tego względu zajmuję się elementami strategii, w tym także które dotyczą spraw społecznych w tym również tych, które są bezpośrednio zbierane z działalności PZD. Obecna „Strategia” powstaję w  warunkach znacznego wzrostu poczucia zagrożenia zmianami klimatycznymi i potrzeby działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Obok niezwykle ważnych działań zmierzających do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, wynikającego z pracy różnego rodzaju obiektów, maszyn, istniejącego także pilna potrzeba tworzenia warunków do prawidłowego funkcjonowania świata przyrody – roślin, owoców i zwierząt, których istnienie jest dla człowieka przyjazne, a czasem wręcz niezbędne.

Ważną rolę spełnia również – zwłaszcza w obecnych warunkach – działalność na rzecz integracji społecznej, w tym rodzin wielopokoleniowych. Dodatkowym elementem łączącym zadania „Strategii” ze statutowymi obowiązkami Polskiego Związku Działkowców jest tworzenie warunków do aktywnego życia osób z grupy senioralnej.

Potencjał społeczny jakim dysponują Rodzinne Ogrody Działkowe, stawia Związek w pozycji jednego z kluczowych partnerów, zarówno dla Zarządu Województwa jak i władz samorządowych terytorialnych, na terenie których działają ROD w Okręgu Pomorskim i Okręgu Słupskim.

Obecnie, w ramach przysługujących mi uprawnień składam wnioski do projektów regionalnych programów strategicznych, w tym również tego, który dotyczy gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego. Dążę do tego, aby w tym ostatnim projekcie znalazł się zapis aby w opisie „mocnych stron” województwa znalazł się zapis, że walorem województwa są lasy, jeziora i morze i w efekcie niski poziom zanieczyszczenia powietrza. Uważam też, że wśród opisu „zagrożeń” znalazło się stwierdzenie, że zagrożeniem dla prawidłowego rozwoju województwa jest niezakwalifikowanie terenów zielonych, w tym ogrodów mających zróżnicowane zasoby flory i fauny do obiektów wysokiego poziomu interesu publicznego w planach zagospodarowania przestrzennego miast. Oazy zieleni jakimi są ogrody nie mogą ustępować deweloperem, a wręcz przeciwnie w każdym osiedlu mieszkaniowym, ale także w przestrzeni zabudowy przemysłowej powinny obligatoryjnie istnieć tereny zielone, w tym przede wszystkim oazy zieleni zróżnicowanej począwszy od traw i kwiatów do drzew i krzewów włącznie. Być może warto powiązać te obiekty z obiektami o dużej randze społecznej takimi jak przedszkola, czy domy pomocy społecznej, tak aby dzieci mogły uczyć się szacunku dla przyrody a seniorzy mogli wypoczywać i pracować na działkach ogrodowych.

Przebijanie się ze świadomością konieczności realizacji takich celów nie jest łatwe, bo ponieważ pogoń za pieniędzmi, która niekiedy  nawet w organizacjach pozarządowych staje się priorytetem.

 

Franciszek Potulski

ROD „Rębiechowo” w Gdańsku

Poseł II, III i IV kadencji Sejmu

Sekretarz Stanu w MENiS w okresie 2003/2004r.

Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD

 

P.S.

Na działce ROD „Rębiechowo” rządzi Krystyna Potulska, a ja pełnię na niej rolę pracownika fizycznego, i co oczywiste jest to dla mojego dobra.

 

Galeria