Apel Okręgowego Zarządu Pomorskiego Polskiego Związku Działkowców PZD w Gdańsku do jednostek organizacyjnych PZD mu podległych - 30 października 2020 r.

0211.2020

W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, mając na uwadze konieczność zminimalizowania zagrożeń dla działkowców i ich rodzin oraz nieprzerwanego funkcjonowania struktur Związku w tym okresie, w oparciu o Uchwałę nr 295/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 15 października 2020 r.  Okręgowy Zarząd Pomorski PZD w Gdańsku zwraca się z apelem do jednostek mu podległych w tym Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz działających w nich Komisji Rewizyjnych i komisji problemowych, jak również kolegium prezesów o bezwzględne przestrzeganie wyżej wskazanej uchwały.

W szczególności dotyczy:

 1. Bezwzględnego przestrzegania i stosowania się do nakazów i decyzji wydawanych przez władze centralne, lokalne i sanitarne w związku z ogłoszonych stanem pandemii.

 2. Na czas trwania stanu epidemii zarządy ROD i komisje rewizyjne utrzymują ciągłość funkcjonowania, kontynuują realizację statutowych zadań, przy bezwzględnym uwzględnieniu konieczności przestrzegania obowiązujących ograniczeń i obostrzeń.

 3. Na czas trwania stanu epidemii posiedzenia zarządów ROD powinny odbywać się z zachowaniem obowiązujących ograniczeń. Zaleca się przede wszystkim, aby odbywały się w formie zdalnej, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Dotyczy to również komisji rewizyjnych i komisji problemowych oraz kolegium prezesów.

 4. Na czas trwania stanu epidemii należy ograniczyć rozpatrywanie spraw do tylko statutowych i ważnych, wymagających podjęcia decyzji w celu zapewnienia funkcjonowania ciągłości ROD.

 5. Na czas trwania stanu epidemii zabrania się organizacji wszelkich imprez oraz przyjęć okolicznościowych z wykorzystaniem infrastruktury ogrodowej ROD, w tym (świetlic, domów działkowca).

 6. Wobec ograniczeń obsługa działkowców w ROD powinna odbywać się przede wszystkim w drodze telefonicznej, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.
  W tym celu należy podać do wiadomości działkowców odpowiednie adresy i kontakty zapewniające sprawną komunikację, wykorzystując do tego celu tablice informacyjne lub stronę internetową, jeżeli ROD ją prowadzi.

 7. Jeżeli zachodzi konieczność obsługi działkowców w sposób bezpośredni powinna się ona odbyć po umówieniu terminu wizyty, w wyznaczonym pomieszczeniu, przy użyciu maseczek i środków do dezynfekcji. Należy zachować system rotacyjny - wyłącznie jeden interesant.

 8. Korzystanie z ROD nie może naruszać obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających z obowiązującego stanu epidemii.

 9. Wobec obowiązujących ograniczeń, zarządy ROD mogą wprowadzić na czas trwania stanu epidemii określone ograniczenia w dostępie do terenu ROD dla osób spoza grona działkowców i wyłączyć część infrastruktury ogrodowej z ogólnego użytkowania, a zwłaszcza place zabaw, świetlice i inne urządzenia ogólnodostępne.

 10. Osoby poruszające się pieszo po terenach ogólnych mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zachowania 1,5 m odległości od siebie.

 11. W ROD w których funkcjonują biura ogrodu należy zastosować się do uchwały
  Nr 311 /2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 27 października 2020 r. w sprawie organizacji pracy w biurach jednostek organizacyjnych PZD w związku z obowiązującym stanem epidemii.

 

Pamiętajmy że zdrowie nasze i naszych bliskich jest najważniejsze.

 

                                                                                  

WICEPREZES OKRĘGU POMORSKIEGO

Jarosław Parus

Galeria